Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

Rubriken har denna lydelse enl. F 2020:512.

Utkom från trycket den 12 september 1995
Utfärdad den 31 augusti 1995.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om de undantag från bestämmelserna om läkarintyg som anges i 27 kap. 25 § och 31 kap. 5 § socialförsäkringsbalken.

SFS 2020:512

1 a §

SFS 2022:78

1 b §

SFS 2022:78

2 §

I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

 1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med en tidigare dag än vad som följer av 27 kap. 25 § första stycket socialförsäkringsbalken, och

 2. om särskilda skäl motiverar det, ålägga en försäkrad att vid framtida sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med den första dagen i sjukperioden.

Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år.

SFS 2022:78

2 a §

I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

 1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg styrka nedsättningen av förmågan att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av sjukdom från och med en tidigare dag än vad som följer av 31 kap. 5 § andra stycket andra meningen socialförsäkringsbalken, och

 2. om särskilda skäl motiverar det, ålägga en försäkrad att vid framtida sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av förmågan att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av sjukdom från och med den första dag som den försäkrade på grund av sjukdomen är frånvarande från rehabiliteringen.

Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än den tidsperiod under vilken den aktuella rehabiliteringen pågår.

SFS 2022:78

3 §

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om de undantag som behövs för försäkrade som omfattas av lagen (1991:1047) om sjuklön. Försäkringskassan får också meddela föreskrifter om sådana avvikelser som i övrigt är motiverade av någon särskild anledning i andra fall än enligt 2 och 2 a §§.

SFS 2020:512

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1051

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1995.

SFS 2003:429

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:900

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2008:872

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1691

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2020:196
 1. Denna förordning träder i kraft d. 7 april 2020.

 2. Den nya bestämmelsen i 1 a § ska dock tillämpas för tid från och med d. 13 mars 2020.

 3. En försäkrad som vid ikraftträdandet har ett åläggande enligt 2 § första stycket 1 i den äldre lydelsen att genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag än vad som följer av 27 kap. 25 § första stycket socialförsäkringsbalken ska i stället styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom läkarintyg från och med den 14:e dagen efter sjukperiodens första dag.

SFS 2020:512

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2020:513
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2020.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kravet att lämna läkarintyg om den första dagen i den 30-dagarsperiod som avses i 31 kap. 5 § andra stycket första meningen socialförsäkringsbalken har infallit före ikraftträdandet.

SFS 2020:804

(Publicerad d. 25 sept. 2020)

SFS 2020:805
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för skyldigheten att lämna läkarintyg om den första dagen i sjukperioden har infallit före ikraftträdandet.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kravet att lämna läkarintyg om den första dagen i den 30-dagarsperiod som avses i 31 kap. 5 § andra stycket första meningen socialförsäkringsbalken har infallit före ikraftträdandet.

SFS 2020:1228

(Publicerad d. 18 dec. 2020)

SFS 2021:293

(Publicerad d. 23 april 2021)

SFS 2021:294

(Publicerad d. 23 april 2021)

SFS 2021:718

(Publicerad d. 24 juni 2021)

SFS 2021:719

(Publicerad d. 24 juni 2021)

SFS 2022:77
 1. Denna förordning träder i kraft d. 7 febr. 2022.

 2. De nya bestämmelserna i 1 a och 1 b §§ ska dock i fråga om den som har inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgift tillämpas för tid från och med den 8 december 2021 och i fråga om övriga försäkrade för tid från och med d. 19 jan. 2022.

 3. En försäkrad som vid ikraftträdandet har ett åläggande enligt 2 § första stycket i den äldre lydelsen att genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag än som följer av 27 kap. 25 § första stycket socialförsäkringsbalken ska i stället styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom läkarintyg från och med den fjortonde dagen efter sjukperiodens första dag.

 4. En försäkrad som vid ikraftträdandet har ett åläggande enligt 2 a § första stycket i den äldre lydelsen att genom läkarintyg styrka nedsättningen av förmågan att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering från och med en tidigare dag än som följer av 31 kap. 5 § andra stycket andra meningen socialförsäkringsbalken ska i stället styrka nedsättningen genom läkarintyg från och med den fjortonde dagen efter den första dagen i den 30-dagarsperiod som avses i sist nämnda paragraf.

SFS 2022:78
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för skyldigheten att lämna läkarintyg om den första dagen i sjukperioden har infallit före ikraftträdandet.

 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kravet att lämna läkarintyg om den första dagen i den 30-dagarsperiod som avses i 31 kap. 5 § andra stycket första meningen socialförsäkringsbalken har infallit före ikraftträdandet.