Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Utfärdad den 11 juni 1998.
Utkom från trycket den 30 juni 1998

Statlig ålderspensionsavgift ska för varje år betalas av staten enligt denna lag.

Avgift betalas endast för personer som är försäkrade för inkomstgrundad ålderspension enligt 4 och 6 kap. socialförsäkringsbalken och som uppfyller förutsättningarna för tillgodoräknande av pensionsrätt för inkomstpension eller av pensionspoäng.

SFS 2010:1271

Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24–28 och 31 kap. socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap. 811 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1–3 nämnda balk,

föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkringsbalken,

närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,

ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

livränta enligt 41–44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,

omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken,

dagpenning från arbetslöshetskassa,

statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb,

aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga,

bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver, och

omställningsstudiebidrag enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

SFS 2022:859

Avgift beräknas inte på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1271

    Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § ska det bortses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken i följande ordning:

  1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,

  2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,

  3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,

  4. annan inkomst av anställning.

SFS 2010:1271

Avgiften utgör 18,5 procent av sådana pensionsgrundande belopp som fastställs enligt 60 kap. socialförsäkringsbalken och av inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1271

[Upphävd g. Lag (2010:1271).]

SFS 2010:1271

Avgift skall för varje år betalas preliminärt med belopp som så nära som möjligt beräknas motsvara den slutliga avgiften. Den preliminära avgiften betalas varje månad. Regeringen skall bestämma storleken på de belopp som skall betalas.

Fördelningen av avgiften ska göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64 kap. 15–17 §§ socialförsäkringsbalken. Återstoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Regeringen ska för varje år fastställa andelarna efter förslag från Pensionsmyndigheten.

SFS 2010:1271

Slutlig avstämning av avgifterna ska göras året efter fastställelseåret. Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första-Fjärde AP-fonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § socialförsäkringsbalken och det belopp som ska regleras gentemot Första-Fjärde AP-fonderna med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 57 kap. 2 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken.

SFS 2011:1392

Avgiften används till finansiering av försäkringen för inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1271

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:676

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998 och tillämpas första gången på ersättningar och pensionsgrundande belopp som beräknas för år 1999.

2. Under åren 1999 och 2000 skall utöver vad som sägs i 10 § avgiften även finansiera försäkringen för tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och folkpension i form av ålderspension enligt samma lag för personer med rätt till sådan tilläggspension.

SFS 1999:968

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 1999:1411

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

SFS 2000:198

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:795

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:796

(Utkom d. 7 nov. 2000.)

SFS 2000:1009

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas första gången på ersättningar som beräknas för år 2001.

SFS 2000:1406

(Utkom d. 22 dec. 2000.)

SFS 2000:1407

(Utkom d. 22 dec. 2000.)

SFS 2001:494

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2001:838

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2003.

3. Äldre bestämmelser gäller vid beräkning av avgifter för år 2002, dock skall avgift inte beräknas på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 29,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

SFS 2001:1118

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.

3. Bestämmelsen i 9 § tillämpas första gången vid avstämningen år 2002.

SFS 2002:228

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:317

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:632

(Utkom d. 2 juli 2002.)

SFS 2002:979

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003 och tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2003.

SFS 2004:839

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2009:997

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1271

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2011:1392

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013.

SFS 2017:280

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast d. 30 juni 2022.

SFS 2018:1267

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken i dess lydelse före d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:478

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2020.

SFS 2022:859

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2022.