Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Utkom från trycket den 10 november 1998
Utfärdad den 29 oktober 1998.

Inledning

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om inkomstgrundad ålderspension.

SFS 2010:1703

Anmälan

2 §

Anmälan enligt 60 kap. 23 eller 37 § socialförsäkringsbalken ska göras på fastställd blankett och undertecknas av den sökande.

SFS 2010:1703

3 §

Anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 61 kap. 11–16 §§ socialförsäkringsbalken ska göras på fastställd blankett och undertecknas av den sökande.

SFS 2010:1703

Skyldighet att lämna uppgifter

4 §

Pensionsmyndigheten ska underrätta Skatteverket om anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 61 kap. 11–16 §§ socialförsäkringsbalken. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling.

SFS 2010:1703

5 §

De uppgifter som Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska lämna till Pensionsmyndigheten enligt 110 kap. 35 § första stycket socialförsäkringsbalken får lämnas på medium för automatiserad behandling.

SFS 2020:1283

Beräkning och fastställande

Rubriken införd g. SFS1999-0897

6 §

Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa arvsvinstfaktorerna enligt 62 kap. 9–17 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1703

7 §

Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa förvaltningskostnadsfaktorn enligt 62 kap. 22–26 §§ socialförsäkringsbalken. Vid beräkningen av förvaltningskostnadsfaktorn ska summan av alla pensionsbehållningar som intjänats fram till och med andra året före det år faktorn avser läggas till grund för beräkningen.

SFS 2010:1703

8 §

Pensionsmyndigheten ska årligen för varje åldersgrupp från 62 år och uppåt beräkna och fastställa delningstal enligt 62 kap. 34–36 §§ socialförsäkringsbalken.

Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken delningstalet beräknats ska delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs ska delningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet och delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

SFS 2019:781

Handläggningen

Rubriken införd g. SFS2010-1703

9 §

Beslut om pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp, pensionsrätt eller pensionspoäng får fattas utan att den försäkrade har underrättats om och fått tillfälle att yttra sig över uppgifter som ska lämnas utan föreläggande i enlighet med bestämmelserna i socialförsäkringsbalken eller annan författning.

Det som föreskrivs i första stycket gäller inte i fråga om sådana beslut om omprövning som avses i 113 kap. 29–31 §§ socialförsäkringsbalken.

<kgp:refblock>

Förutv. 9 § upphävd g. F (2002:783).

</kgp:refblock>

SFS 2010:1703

10 §

[Upphävd g. F (2002:783).]

SFS 2002:783

11 §

[Upphävd g. F (2002:783).]

SFS 2002:783

12 §

[Upphävd g. F (2002:783).]

SFS 2002:783

13 §

[Upphävd g. F (2002:783).]

SFS 2002:783

14 §

[Upphävd g. F (2002:783).]

SFS 2002:783

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1340

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 § d. 24 nov. 1998, och i övrigt d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:897

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 1999.

SFS 2000:1048

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:783

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

dels att 9–14 §§ skall upphöra att gälla vid utgången av år 2002,

dels att rubrikerna närmast före 9 och 11 §§ skall utgå vid utgången av år 2002.

SFS 2003:1003

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:904

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2009:1187

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1703

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2017:860

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.

SFS 2019:781

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:1283

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2021.