Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Rubriken har denna lydelse enl. F 2005:371.

Utfärdad den 14 december 2000.
Utkom från trycket den 22 december 2000.

I denna förordning anges när skyddsbestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst i 26 kap. 11 § andra stycket samt 12 och 13 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas för en försäkrad som studerar, får periodiskt ekonomiskt stöd enligt särskilda avtal mellan arbetsmarknadens parter eller är arbetslös.

SFS 2018:671

Skyddsbestämmelserna ska, utöver vad som anges i 26 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken, tillämpas för en försäkrad som

 1. är ledig från sin anställning för studier inom det egna yrkesområdet,

 2. bedriver studier inom det egna yrkesområdet i annat fall än som anges i 1, dock för högst ett år, eller

 3. bedriver studier som han eller hon får bidrag för enligt förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, får studiestartsstöd för enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller får omställningsstudiestöd för enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

SFS 2022:867

Skyddsbestämmelserna skall tillämpas för en försäkrad som enligt s.k. trygghetsavtal erhåller periodiskt ekonomiskt stöd för studier, praktik, start av eget företag eller annan jämförbar aktivitet.

SFS 2005:371

Skyddsbestämmelserna ska tillämpas för en försäkrad som har en sjukpenninggrundande inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete och som före ingången av den månad han eller hon fyller 65 år

 1. är helt eller delvis arbetslös,

 2. på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete hos sin arbetsgivare, eller

 3. på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete i den egna verksamheten.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast när den försäkrade är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt

 1. aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, eller

 2. söker arbete på det sätt som Försäkringskassan föreskriver.

För en försäkrad som har fått sjukpenning ska villkoren enligt andra stycket 1 anses vara uppfyllda under 25 arbetsdagar från det att rätten till sjukpenning har upphört.

SFS 2018:1516

Skyddsbestämmelserna ska tillämpas för en försäkrad som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program men inte får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning på grund av att han eller hon är avstängd från rätt till någon sådan ersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser när han eller hon enligt den förordningen

 1. inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan, inte lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid eller inte besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid en överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,

 2. vid ett tillfälle avvisat någon insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet, eller

 3. utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otillbörligt uppträdande skilts från sitt arbete.

Skyddsbestämmelserna ska även tillämpas för en försäkrad som utan att vara avstängd från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning inte får någon sådan ersättning.

SFS 2017:835

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1418

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:1419

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en försäkrad som bedriver studier för vilka denne uppbär studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller studiestöd enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.

SFS 2002:900

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2004:908

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:371

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:1451

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

SFS 2008:554

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2010:1714

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2015:120

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 mars 2015.

SFS 2016:708

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2016.

SFS 2017:286

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för doktorander med utbildningsbidrag som lämnas senast d. 30 juni 2022.

SFS 2017:535

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2017.

SFS 2017:835

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. För en försäkrad som är avstängd från sin rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 4 § i den äldre lydelsen.

SFS 2018:671

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1516

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2018.

SFS 2022:867

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2022.

SFS 2022:1246

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2022.

SFS 2022:1444
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2022:1445
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2026.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.