Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Rubriken införd g. Lag 2003:136.

Utkom från trycket den 19 juni 2001.
Utfärdad den 7 juni 2001.

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier.

SFS 2018:440

I denna lag avses med socialtjänst

verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,

verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,

verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,

verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,

verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,

handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, och

verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1–9.

SFS 2018:1376

Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter

 1. hos domstolar,

 2. för forsknings- och statistikändamål, eller

 3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:440

Förhållandet till annan reglering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0440

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

I lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns ytterligare bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten i fråga om insatser för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

SFS 2022:914

[Upphävd g. Lag (2003:136). ]

SFS 2003:136

När behandling av personuppgifter är tillåten

Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten skall kunna utföras.

Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Personuppgifter som får behandlas

Socialtjänsten får behandla

 1. person- och samordningsnummer,

 2. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), samt

 3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.

Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt.

SFS 2018:440

Sammanställningar av personuppgifter

Beträffande rubriken, se SFS2003-0136

I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för

 1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut grundar sig på,

 2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,

 3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg,

 4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och

 5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in.

SFS 2018:1376

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter.

SFS 2003:136

Sekretess

I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom socialtjänsten gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SFS 2009:497

[Upphävd g. Lag (2018:440).]

SFS 2018:440

[Upphävd g. Lag (2018:440).]

SFS 2018:440

Övriga bestämmelser

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka som är personuppgiftsansvariga och om begränsning av den i 6 § tillåtna behandlingen av personuppgifter samt om sökbegrepp, direktåtkomst och samkörning av personuppgifter.

Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter får föras över till tredje land.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:454

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

Bestämmelserna i lagen skall inte börja tillämpas förrän d. 1 okt. 2007 när det gäller manuell behandling av personuppgifter, som påbörjats före d. 24 okt. 1998 och sådan behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål, om manuell behandling för ändamålet påbörjats före d. 24 okt. 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställan anses som en ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att denna lag har trätt i kraft för den aktuella behandlingen.

5. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

SFS 2003:136

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2007:607

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2009:497

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:601

Denna lag träder i kraft d. 1 januari 2010.

SFS 2010:205

1. Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten avseende ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

SFS 2011:1112

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:945

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2018:440

Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1376

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2022:914

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.