Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Utkom från trycket den 4 september 2001
Utfärdad den 23 augusti 2001.

Inledande bestämmelser

Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

SFS 2013:183

Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, i 12 kap. socialtjänstlagen (2001:453), i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och i lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

SFS 2022:923

Förordningen innehåller:

 • inledande bestämmelser (1–5 §§),

 • bestämmelser om personuppgiftsansvar (6, 11, 17 och 22 §§),

 • bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas (7, 12, 18 och 23 §§),

 • bestämmelser om direktåtkomst (24 §),

 • bestämmelser om sökbegrepp och samkörning (9, 10, 10 a, 15, 20, 21 och 25 §§),

 • bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredjeland (16 §), och

 • bestämmelser om bemyndigande och verkställighetsföreskrifter (26 och 27 §§).

SFS 2022:923

[Upphävd g. F (2018:457).]

SFS 2018:457

I förordningen avses med privat verksamhet yrkesmässig verksamhet som bedrivs av en juridisk eller fysisk person med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och sådan privat verksamhet inom socialtjänsten som i övrigt bedrivs enligt avtal med kommunen.

SFS 2013:183

Statens institutionsstyrelse

Personuppgiftsansvar

Statens institutionsstyrelse är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som görs i dess verksamhet.

Ändamålen för behandling av personuppgifter

Statens institutionsstyrelse får behandla personuppgifter för

 1. platsanvisning och institutionsplaceringar inom styrelsens verksamhetsområde,

 2. dokumentation av vård, behandling och behandlingsresultat samt verkställighet,

 3. underlag, beslut och övriga åtgärder i ärenden inom verksamhetsområdet, samt

 4. uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.

SFS 2009:1141

[Upphävd g. (2003:138).]

SFS 2003:138

Sökbegrepp

Ett hem som drivs av Statens institutionsstyrelse får i sådan verksamhet som avses i 7 § 1–3 endast använda uppgifter om namn eller uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar.

Samkörning

Ett hem som drivs av Statens institutionsstyrelse får inte hämta personuppgifter från ett annat hem som drivs av styrelsen för behandling av uppgifter genom samkörning.

I fråga om personer som är intagna i särskilt ungdomshem med stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska Statens institutionsstyrelse fortlöpande lämna uppgifter till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten om dagen för verkställighetens början och slut samt eventuell ändrad sådan slutdag.

I fråga om personer som genomgår sluten ungdomsvård ska Statens institutionsstyrelse lämna uppgift till Polismyndigheten om dagen för verkställighetens början, om den sammanlagda vårdtiden är minst ett år.

Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 34 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

SFS 2014:1293

Kommunal myndighet

Personuppgiftsansvar

En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför.

Om behandlingen görs gemensamt för flera myndigheter inom kommunen är varje myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs hos den myndigheten.

Ändamålen för behandling av personuppgifter

En kommunal myndighet får behandla personuppgifter för

 1. handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och behandling samt annan social service som följer av bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och 2 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,

 2. faderskapsutredningar, utredning om vårdnad av barn, adoptionsärenden samt annan verksamhet inom familjerätten som följer av bestämmelserna i föräldrabalken,

 3. handläggning av ärenden och annan verksamhet som följer av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

 4. handläggning av ärenden om insatser och för särskilda uppgifter som följer av bestämmelserna i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

 5. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,

 6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,

 7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,

 8. handläggning av ärenden och annan verksamhet inom socialtjänsten som utförs vid kommunal invandrarbyrå,

 9. handläggning av ärenden som följer av bestämmelserna i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och körkortsförordningen (1998:980), och

 10. tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.

Vid handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade och som följer av bestämmelserna i körkortsförordningen får en kommunal myndighet inte behandla andra sådana känsliga personuppgifter som avses i 7 § första stycket 2 lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten än uppgifter som rör hälsa.

SFS 2018:457

[Upphävd g. (2003:138).]

SFS 2003:138

[Upphävd g. (2003:138).]

SFS 2003:138

Sökbegrepp

Vid handläggning av ärenden och i verksamhet som avses i 12 § 1–9 får en kommunal myndighet endast använda uppgifter om namn eller uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0457

En kommunal myndighet får föra över uppgifter till tredjeland i ett ärende om fastställande av faderskap och om internationella adoptioner.

SFS 2018:457

Privat verksamhet

Personuppgiftsansvar

En juridisk eller fysisk person som ansvarar för privat verksamhet är personuppgiftsansvarig för den behandling som görs i dess verksamhet.

Ändamålen för behandling av personuppgifter

I privat verksamhet får personuppgifter behandlas för dokumentation av sådan vård, behandling eller omsorg av enskilda som ges inom verksamheten. Personuppgifter får även behandlas för administrationen av verksamheten.

[Upphävd g. (2003:138).]

SFS 2003:138

Sökbegrepp

I privat verksamhet får endast uppgifter om namn eller uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer användas som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar.

Samkörning

Ett boende, en öppen verksamhet eller en annan enhet i privat verksamhet får inte hämta personuppgifter från annat boende, annan öppen verksamhet eller annan enhet inom privat verksamhet för behandling av uppgifter genom samkörning.

Verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1379

Personuppgiftsansvar

Rubriken införd g. SFS2007-0749

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som görs i dess verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

SFS 2018:1379

Ändamålen för behandling av personuppgifter

Rubriken införd g. SFS2007-0749

Socialstyrelsen får behandla personuppgifter för sådan verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Sådana uppgifter får behandlas endast i syfte att ge underlag till förslag om åtgärder som har som mål att förebygga att

 1. barn far illa, eller

 2. vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer.

SFS 2018:1379

Direktåtkomst

Rubriken införd g. SFS2007-0749

Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall inte medge andra myndigheter eller enskilda direktåtkomst till personuppgifter.

SFS 2018:1379

Sökbegrepp

Rubriken införd g. SFS2007-0749

Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall använda de sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställningar som behövs för utredningsverksamheten.

SFS 2018:1379

Verkställighetsföreskrifter

Rubriken har denna placering enl.. SFS2007-0749

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter enligt 7 b § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Socialstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 §.

SFS 2007:749

Socialstyrelsen får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av

 1. de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande som avses i 4 kap. 2 § lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,

 2. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 3 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,

 3. dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst enligt 4 kap. 4 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,

 4. den information som ska ges till omsorgsmottagare enligt 4 kap. 5 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, och

 5. krav på säkerhetsåtgärder i övrigt vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter enligt lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

SFS 2022:923

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:637

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

2. Hänvisningar i denna förordning till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

SFS 2002:879

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:138

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:584

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2003.

SFS 2004:919

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:129

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:662

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2005.

2. Uppgiftsskyldigheten enligt 10 a § andra stycket skall omfatta även den som vid ikraftträdandet genomgår sluten ungdomsvård, om den sammanlagda vårdtiden är minst ett år.

SFS 2007:749

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2009:1141

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:1192

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:42

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2010.

SFS 2011:1115

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2013:183

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2014:1293

Denna förordning träder i kraft d. jan. 2015.

SFS 2018:457

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1379

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2022:923

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.