Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:780) om beräkning av balanstal

Utfärdad den 31 oktober 2002.
Utkom från trycket den 12 november 2002

1 §

Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna balanstalet enligt 58 kap. 14 § socialförsäkringsbalken i enlighet med den formel som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2021:734

Bilaga

1 Balanstalet, BT

GIF SFS2021-0734_01_gif

där

t

 

= kalenderår om variabeln avser flöden, utgången av kalenderåret om variabeln avser stockar

 

AT

 

= avgiftstillgång

 

BF

 

= buffertfond, det samlade marknadsvärdet av tillgångarna hos Första–Fjärde och Sjätte AP-fonden. Med marknadsvärde avses det värde som, enligt 6 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder och 4 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, ska upptas i fondernas årsredovisningar

 

S

 

= pensionsskuld

 

A

 

= avgiftsinkomst till fördelningssystemet

 

OT

 

= omsättningstid

 

2 Omsättningstiden, OT

OT(t) = (t) – (t)

2.1 Intjänandeålder,

GIF SFS2021-0734_02_gif

där

i

 

= ålder vid utgången av ett kalenderår, åldersgrupp

 

Rintj(t)

 

= den äldsta åldersgrupp som har tjänat in pensionsrätt för inkomstpension år t

 

PRi(t)

 

= summan av 16 % av pensionsgrundande inkomster beräknade enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken och 16 % av pensionsgrundande belopp beräknade enligt 60 kap. samma balk intjänandeår t för åldersgruppen i

 

Ni(t)

 

= antalet individer i åldersgruppen i som någon gång fram t.o.m. intjänandeår t tillgodoräknats pensionsgrundande inkomst eller pensionsgrundande belopp och som inte registrerats som avlidna

 

Li(t)

 

= andel personer i åldersgrupp i år t

 

hi(t)

 

= utvecklingen av andel personer i åldersgrupp i år t

 

2.2 Utbetalningsålder,

GIF SFS2021-0734_03_gif

där

Rutb(t)

 

= den äldsta åldersgrupp som uppburit pension år t

 

lpå

 

= lägsta ålder vid utgången av år t för de personer som fått pensionsutbetalningar år t

 

L*i(t)

 

= andel kvarstående utbetalningar till åldersgrupp i år t

 

R*i

 

= andelen av pensionsskulden i åldersgrupp i som avser pensionerade

 

hei(t)

 

= pensionsutbetalningarnas utveckling på grund av dödsfall år t, åldersgrupp i

 

Ui(t)

 

= summan av pensionsutbetalningar i december år t till åldersgruppen i

 

Udi(t)

 

= summan av sista månatliga pensionsbelopp till personer i åldersgruppen i som fick pension utbetald i december år t–1 men inte i december år t

 

Ud*i(t)

 

= summan av sista månatliga pensionsbelopp till personer i åldersgruppen i som fick sin pension beviljad under år t men som inte fick pension utbetald i december år t

 

3 Pensionsskulden, S

GIF SFS2021-0734_04_gif

GIF SFS2021-0734_05_gif

där

GIF SFS2021-0734_06_gif

där

SA

 

= pensionsskuld avseende pensionsåtagande som inte börjat utbetalas (pensionsskulden till ”förvärvsaktiva”)

 

SP

 

= pensionsskuld till pensionerade i fördelningssystemet avseende pensioner som utbetalas

 

PB

 

= summan av pensionsbehållningar enligt 62 kap. 2, 5 och 7 §§ socialförsäkringsbalken

 

PB*

 

= summan av pensionsbehållningar utan hänsyn till förändringen i inkomstindex mellan år t och t+1

 

IPR

 

= skattat värde av pensionsrätter för inkomstpension enligt 61 kap. 510 §§ socialförsäkringsbalken, beräknat med hänsyn till 62 kap. 5 § andra stycket samma balk

 

TP

 

= skattat värde för tilläggspension till personer som inte börjat lyfta sin tilläggspension

 

SF

 

= skuldfaktor som gör att pensionsskulden till pensionerade, SP, påverkas av eventuell balanseringseffekt på samma sätt som pensionsskulden till ”förvärvsaktiva”, SA

 

I

 

= inkomstindex enligt 58 kap. 11 § socialförsäkringsbalken

 

BI

 

= balansindex enligt 58 kap. 23 och 24 §§ socialförsäkringsbalken

 

Dei

 

= ekonomiskt delningstal för åldersgrupp i.

 

SFS 2021:734

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:780

Denna förordning träder i kraft d. 20 nov. 2002 och tillämpas första gången på balanstal som skall beräknas för år 2003.

SFS 2004:910

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2009:1247

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2009 men tillämpas för tid från och med d. 25 nov. 2009.

SFS 2010:19

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2010.

SFS 2010:1718

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2015:147

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2015.

SFS 2015:795

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2021:734

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2021.