Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Utfärdad den 21 november 2002.
Utkom från trycket den 6 december 2002

1 §

Statens tjänstepensionsverk betalar ut följande förmåner som ska bekostas av staten, nämligen

  1. tjänstepensionsförmåner enligt statliga pensionsavtal eller andra statliga pensionsbestämmelser,

  2. pensionsersättning eller särskild pensionsersättning enligt det statliga avtalet om omställning och enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser,

  3. reservpension eller engångsbelopp som motsvarar reservpension till personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren,

  4. tjänstegrupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga grupplivbestämmelser, och

  5. statliga tjänstepensionsförmåner som ska överföras till Europeiska gemenskapernas pensionssystem enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Förmåner som avses i första stycket 1 och 2 men som inte ska bekostas av staten betalas ut av Statens tjänstepensionsverk eller någon annan pensionsutbetalare på uppdrag av den som ska bekosta förmånen.

Statens tjänstepensionsverk betalar också ut förmåner enligt särskilda beslut av regeringen.

I fråga om förmåner som avses i andra stycket och som betalas ut av annan pensionsutbetalare än Statens tjänstepensionsverk gäller 5 §.

SFS 2014:1446

2 §

Om inte annat följer av 3 § gäller följande om utbetalning av belopp enligt denna förordning. Belopp som avser en förmånsberättigad som är född någon av dagarna den 1–15 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 18:e i utbetalningsmånaden. Belopp som avser en förmånsberättigad som är född någon av dagarna den 16–31 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 19:e i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, skall pensionen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall pensionen kunna lyftas närmast föregående vardag.

3 §

Statens tjänstepensionsverk ska besluta om sättet och tiden för utbetalning av

  1. förmån till den som vistas utom riket,

  2. delpension enligt kollektivavtal,

  3. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om förmån eller om ökning av förmån,

  4. tjänstegrupplivförmåner och

  5. statlig tjänstepensionsförmån enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

SFS 2010:557

4 §

Vid utbetalning av förmåner som avses i 1 § första stycket avrundas förmånens månadsbelopp till närmaste hela krontal. Därvid avrundas 50 öre till närmaste högre krontal.

5 §

Vid tillämpning av de avtal och bestämmelser som avses i 1 § första stycket 1 eller 3 skall som basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller pensionspristal enligt äldre lag om folkpensionering för åren 1959, 1960, 1961 och 1962 gälla ett belopp av 4 100, 4 200, 4 300 respektive 4 500 kronor.

6 §

Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät ska varje månad betala till Statens tjänstepensionsverk sin del av kostnaden för de förmåner som avses i 1 § första stycket 1, 2 och 5. Denna del beräknas enligt andra stycket.

Myndigheten ska betala den del av förmånen som grundas på anställningstid efter den 31 december 2002 i myndigheten. Myndigheten ska dessutom betala hela den del av förmånen som grundas på anställningstid före den 1 januari 2003, om förmånen tjänats in av en person som var anställd i myndigheten den 31 december 2002 eller av en person som tidigare hade varit anställd i myndigheten och därefter inte har haft någon annan anställning med statlig pensionsrätt före den 1 januari 2003.

SFS 2010:557

7 §

Arbetsförmedlingen ska, för gruppliversättningar till personer som avses i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, betala till Statens tjänstepensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.

SFS 2010:557

8 §

Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät ska betala till Statens tjänstepensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m., om all anställningstid som grundar rätt till förmån infallit före den 1 januari 1998.

SFS 2012:632

9 §

Föreskrifterna i 6 § gäller också andra myndigheter i fråga om ökade pensionskostnader som följer av att en arbetsgivare, med stöd av bestämmelser i statliga pensionsavtal, har medgett en arbetstagare förmånligare villkor än vad som framgår av avtalet.

Detta gäller även för sådana arbetstagare hos andra myndigheter som har beviljats pensionsersättning enligt det statliga avtalet om omställning eller enligt det statliga trygghetsavtalet. Den myndighet där arbetstagaren var anställd då rätten till pensionsersättning uppkom ska betala pensionsersättningen.

Om den kostnad som en myndighet ska betala enligt första stycket är endast en del av en arbetstagares pension, ska kostnaden i stället betalas med premier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Regeringen kan besluta att kostnaden ska betalas med premier även i andra fall då kostnaden för pension eller pensionsersättning ska betalas av en myndighet enligt första eller andra stycket. Statens tjänstepensionsverk ska underrätta regeringen om verket anser att det finns särskilda skäl till att en förmån bör betalas med premier.

SFS 2016:316

10 §

Om Statens tjänstepensionsverk betalar ut förmåner som inte slutligt ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. i andra fall än som avses i 6–9 §§, ska verket komma överens med den som bekostar förmånen hur betalningen till verket ska ske. Verket svarar för att ränta tillförs statsbudgeten för belopp som förskotterats.

SFS 2010:557

11 §

Statens tjänstepensionsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2010:557

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:869

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003. Genom förordningen upphävs förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner. Ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (1998:1816) om ändring i den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas.

SFS 2003:60

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med d. 1 jan. 2003.

SFS 2004:380

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2007:893

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2010:557

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

2. Den äldre lydelsen av 6 § ska fortsätta att gälla för Exportkreditnämnden i fråga om pensionsförmåner som börjat betalas ut före ingången av år 2004.

SFS 2012:632

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2012.

SFS 2014:1446

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:316

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2016.