Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:1012.

Denna lag upphör enligt Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken att gälla den 1 januari 2011.

Utkom från trycket den 9 november 2004
Utfärdad den 28 oktober 2004.

Hos Försäkringskassan ska det finnas ett allmänt ombud som är gemensamt för verksamheten hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med undantag av den verksamhet hos Pensionsmyndigheten som avser premiepension.

Det allmänna ombudet utses av regeringen.

SFS 2009:1012

Om det allmänna ombudet har överklagat ett beslut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, ska det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol föras av ombudet.

SFS 2009:1012

Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol.

<kgp:refblock>

Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, ändr. g. Lag 2009:1015F (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter, efter ändr. omtryckt i F 1981:429, därefter ändr. g. F:ar 1989:23, 1990:1033, 1991:784, 1397, 1993:837, 1995:429, 2003:931, 2004:915 (bl.a. rubriken), 2005:1001, 2006:764Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ändr. g. Lagar 2004:793 (bl.a. rubriken), 2006:1563, 2007:411 (ändr. g. Lag 2007:1018), 1017.

F (2007:1235) med instr. för Försäkringskassan, ändr. g. F:ar 2008:42, 2009:603F (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan, ändr. g. F:ar 1998:1515, 2000:1051, 2002:132, 781, 2003:88, 430, 2004:116, 902 (bl.a. rubriken), 2007:1131, 2008:874Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration, ändr. g. Lagar 2004:792, 2008:973, 2009:553, 1009F (2003:766) i samma ämne, ändr. g. F:ar 2004:914, 2005:535, 2007:818, 928, 2008:199, 981, 2009:556, 604.

Försäkringskassan ansågs ej ha besvärsrätt betr. socialstyrelsens förordnande av förtroendetandläkare R 1974:98 (äldre lag).

</kgp:refblock>

SFS 2009:1012

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:778

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Det allmänna ombudet skall överta Riksförsäkringsverkets talan i ärenden där verket har överklagat beslut av en allmän försäkringskassa.

3. Det allmänna ombudet får överklaga ett beslut som en allmän försäkringskassa har meddelat före d. 1 jan. 2005. Det allmänna ombudets överklagande skall därvid ha inkommit inom den tid som skulle ha gällt, om Riksförsäkringsverket fortfarande hade varit behörigt att överklaga beslutet.

SFS 2009:1012

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.