Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:287

Utkom från trycket den 9 maj 2006
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 27 april 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 1 kap. 2 § och rubriken till 2 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 2 §, av följande lydelse.

2 §

I förordningen finns bestämmelser om

  • riksnormen och skälig levnadsnivå avseende särskilda boendeformer för äldre (2 kap.),

  • vad som avses med hem för vård eller boende och familjehem (3 kap. 1–2 §§),

  • verksamheten vid hem för vård eller boende (3 kap. 3–9 §§),

  • inskrivning i och utskrivning från hem för vård eller boende (3 kap. 10–16 §§),

  • hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17–18 §§),

  • tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn (4 kap.),

  • vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),

  • avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av barn (6 kap.),

  • sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),

  • vissa bemyndiganden (8 kap.).

Riksnormen och skälig levnadsnivå avseende särskilda boendeformer för äldre

2 §

För det fall makar, sambor eller registrerade partner beviljas boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) skall med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende, om de begär det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:287

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)