Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:361

Utkom från trycket den 31 maj 2006
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;
utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 23 och 27 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:142, bet. 2005/06:SfU15, rskr. 2005/06:266.

2) Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till tio gånger prisbasbeloppet.

2)

Senaste lydelse 1997:569.

Mål mellan arbetstagare och arbetsgivare om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

I tvist om rätt till sjuklön skall Försäkringskassan på begäran av arbetsgivare, arbetstagare, arbetstagarorganisation eller domstol yttra sig huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller om nedsättningens omfattning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:361

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser i 23 § gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)