Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:466

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 1 juni 2006.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) skall ha följande lydelse.

2 §

Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge eller förmynderskap för ett barn, skall nämnden göra en framställning eller ansökan om det hos den domstol till vilken ärendet hör. Detsamma gäller om nämnden bedömer att ett barn är i behov av målsägandebiträde.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:466

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)