Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:860

Utkom från trycket den 21 juni 2006
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:337.

2) Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Av 14 kap. 2 § femte–sjunde styckena samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot brottet.

2)

Senaste lydelse 2006:735.

Från socialtjänsten skall utan hinder av sekretess lämnas

  1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller Skatteverket,

  2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:860

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)