Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:896

Utkom från trycket den 26 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 och 22 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

3 §

2) Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

2)

Senaste lydelse 1998:616.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket.

22 §

3)

3)

Senaste lydelse 2003:406.

    Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare, får socialnämnden besluta

  1. att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett, eller

  2. att den unge skall delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.

När ett sådant beslut meddelas skall en särskild behandlingsplan finnas.

Bestämmelserna i 13 § första och tredje styckena samt 21 § första och tredje styckena gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut enligt första stycket. Prövning enligt 13 § tredje stycket av frågan om sådant beslut skall upphöra att gälla skall ske första gången inom sex månader från dagen för nämndens beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:896

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)