Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:898

Utkom från trycket den 26 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.

1)

Bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

1 §

Denna lag avser verkställighet av sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall ske vid sådana särskilda ungdomshem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:898

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)