Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:935

Utkom från trycket den 28 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293.

21 §

Om den dömde undergår sluten ungdomsvård för ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, skall målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om följande:

  1. vid vilket särskilt ungdomshem den dömde befinner sig,

  2. när den dömde friges,

  3. om den dömde förflyttas,

  4. om den dömde vistas utanför det särskilda ungdomshemmet, och

  5. om den dömde rymmer.

Underrättelse om en planerad vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet behöver inte lämnas, när en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse på goda grunder kan antas allvarligt äventyra den dömdes egen säkerhet.

Underrättelse till målsägande om frigivning skall lämnas i lämplig tid före frigivningen. I andra fall skall underrättelsen lämnas så tidigt som möjligt. Underrättelsen skall utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen skall innehålla information om de regler som gäller för meddelande av besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:935

Denna lag träder i kraft den 15 november 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)