Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:936

Utkom från trycket den 28 juni 2006
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293.

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:936

Denna lag träder i kraft den 15 november 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)