Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1193

Utkom från trycket den 28 november 2006
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 16 november 2006.

Regeringen föreskriver att det i socialtjänstförordningen (2001:937) skall införas en ny paragraf, 5 kap. 1 d §, av följande lydelse.

1 d §

En arbetsplan för ungdomstjänst enligt 5 kap. 1 b § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall innehålla uppgifter om var arbetet skall utföras, vilka arbetstider som skall gälla, det lägsta och det högsta antalet timmar som den dömde har att fullgöra per vecka eller månad samt de övriga villkor som är nödvändiga för verksamheten. Arbetsplanen skall också innehålla uppgifter om innehållet i och omfattningen av annan särskilt anordnad verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1193

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)