Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1428

Utkom från trycket den 22 december 2006
Lag om upphävande av lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift;
utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006. Särskild sjukförsäkringsavgift skall inte tas ut för sjukpenning som har utgetts till arbetstagare hos arbetsgivaren efter den 31 oktober 2006. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas beträffande avgifter och justeringar av avgifter som avser sjukpenning som har utgetts före den 1 november 2006.

1)

Prop. 2006/07:1, utg.omr. 10, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)