Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1544

Utkom från trycket den 29 december 2006
Förordning om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän;
utfärdad den 20 december 2006.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän skall ha följande lydelse.

1) Den ersättning som en arbetsgivare för sjömän enligt 3 kap. 16 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har rätt till och som avser kostnader som han eller hon har haft enligt sjömanslagen (1973:282) eller enligt kollektivavtal för en anställd till följd av dennes sjukdom eller skada, skall utges med viss procent av dessa kostnader. Ersättningen skall beräknas på den lön arbetsgivaren betalat till den anställde under sjukdomstiden och de kostnader som arbetsgivaren haft för fri kost och logi för den anställde under denna tid. Ersättningen skall utges för varje dag som arbetsgivaren betalat sådan lön eller haft sådana kostnader. Vid beräkning av ersättningen skall dock bortses från lön och kostnader som för dag räknat tillsammans överstiger sju och en halv gånger det prisbasbelopp som avses i 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring, delat med 365.

1)

Senaste lydelse 2006:363.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt sjömanslagen skall ersättning till arbetsgivaren enligt första stycket lämnas med 30 procent av den lön och de kostnader som avser de första 14 dagarna i en sjukperiod och 90 procent av den lön och de kostnader som avser tiden därefter.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt ett sådant kollektivavtal som avses i 3 kap. 16 § tredje stycket lagen om allmän försäkring skall ersättning enligt första stycket lämnas med 80 procent av lönen och kostnaderna. Därvid skall 3 kap. 16 § sjätte stycket lagen om allmän försäkring tillämpas på motsvarande sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1544

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)