Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1562

Utkom från trycket den 29 december 2006
utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring2)

1)

Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3, rskr. 2006/07:79.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

dels att 18 kap. 1–4 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 18 kap. 5 § samt rubriken till 18 kap. skall ha följande lydelse.

Om socialförsäkringsnämnd3)

4) Försäkringskassan skall inrätta socialförsäkringsnämnder.

4)

Senaste lydelse 2004:781.

En socialförsäkringsnämnd skall bestå av sju ledamöter, varav en skall vara ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna i en socialförsäkringsnämnd skall utses av Försäkringskassan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1562

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)