Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1563

Utkom från trycket den 29 december 2006
Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser;
utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 och 16 §§ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3, rskr. 2006/07:79.

12 §

2) Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av länsarbetsnämndens chef. När ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom proportionellt val.

2)

Senaste lydelse 2004:793. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är

  1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,

  2. anställd vid Försäkringskassan, eller

  3. ledamot i länsarbetsnämndens styrelse eller anställd vid länsarbetsnämnden.

När det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.

16 §

3) Bestämmelserna i 4 kap. 8–10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige eller i länsarbetsnämndens styrelse har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

3)

Senaste lydelse 2004:793.

Försäkringskassan och länsarbetsnämnden får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive nämnden har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan eller nämnden har upphört.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1563

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelserna i 16 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas dock första gången för tid efter den 31 mars 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)