Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1564

Utkom från trycket den 29 december 2006
Lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder;
utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder2) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006.

1)

Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3, rskr. 2006/07:79.

2)

Senaste lydelse av 3 § 2004:816.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)