Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:196

Utkom från trycket den 9 maj 2007
Lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder;
utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:490.

3) I ärenden om bidrag som avses i 1 § tillämpas följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

3)

Senaste lydelse 2004:816.

20 kap. 4 § första och andra styckena om återbetalningsskyldighet,

20 kap. 4 b-4 d §§ om ränta,

20 kap. 10-13 §§ om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstolsbeslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:196

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)