Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:200

Utkom från trycket den 9 maj 2007
Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;
utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 § lagen (1991:1047) om sjuklön skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2) I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

2)

Senaste lydelse 2004:1241.

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,

20 kap. 4 b-4 d §§ om ränta,

20 kap. 5 § om preskription,

20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,

20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,

20 kap. 9 a § om undantag från sekretess.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:200

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)