Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:225

Utkom från trycket den 15 maj 2007
utfärdad den 3 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:38, bet. 2006/07:SoU10, rskr. 2006/07:145.

11 §

2) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

2)

Senaste lydelse 2006:936.

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:225

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)