Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:614

Utkom från trycket den 29 juni 2007
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 11 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:80, bet. 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214.

2)

Lagen omtryckt 1993:357.

Den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 1 § andra stycket första meningen dömes till böter. Till samma straff dömes arbetsgivare och uppdragsgivare som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 7 §.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktigt meddelande i uppgift som skall lämnas enligt denna lag dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i bidragsbrottslagen (2007:612).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:614

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)