Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1001

Utkom från trycket den 4 december 2007
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 4 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring2) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

1)

Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2)

Lagen omtryckt 1993:357.

Senaste lydelse av 8 kap. 4 § 2004:783.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)