Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1309

Utkom från trycket den 21 december 2007
utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 2 c § lagen (1962:381) om allmän försäkring2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 10, bet. 2007/08:SfU1, rskr. 2007/08:68.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) När den sjukpenninggrundande inkomsten enligt 2 § andra stycket har beräknats, ska denna, vid beräkning av sådan ersättning som utges för dag, multipliceras med talet 0,97.

3)

Senaste lydelse 2006:1537.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1309

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande beräkning av sjukpenninggrundande inkomst som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)