Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1314

Utkom från trycket den 21 december 2007
Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;
utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52.

2) Den dömde är, om inte annat föranleds av medicinska eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana medel som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan misstänkas att den dömde är påverkad av något sådant medel.

2)

Senaste lydelse 2001:480.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1314

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)