Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:79

Utkom från trycket den 11 mars 2008
utfärdad den 28 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 6 g § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134.

2) Socialnämnden ska till länsstyrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

2)

Senaste lydelse 2006:495.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:79

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)