Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:147

Utkom från trycket den 22 april 2008
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 9 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

2)

Lagen omtryckt 1993:357.

3) Ersättning för tandvård enligt 3 § lämnas under förutsättning att tandvården ges av en vårdgivare vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

3)

Senaste lydelse 1998:556.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:147

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)