Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:280

Utkom från trycket den 27 maj 2008
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder);
utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 och 8 §§ lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

  2) Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder ska gälla för förvaltningen av Premiesparfonden och Premievalsfonden:

  2)

  Senaste lydelse 2004:68.

 • 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en investeringsfond,

 • 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,

 • 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en investeringsfond m.m.,

 • 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmelser,

 • 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,

 • 4 kap. 15–23 §§ om information om en investeringsfond,

 • 5 kap. 1, 3–19 och 21–25 §§ om placering av medel i en värdepappersfond m.m., samt

 • 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska Premiesparfonden och Premievalsfonden anses som värdepappersfonder och Premiepensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som sägs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en investeringsfond och 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmelser.

3) Sjunde AP-fonden ska stå under tillsyn av Finansinspektionen. För tillsynen gäller bestämmelserna i 10 kap. 1 § första och andra styckena, 2, 4, 7, 10 och 11 §§ samt 14 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

3)

Senaste lydelse 2004:68.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska det som sägs om fondbolag avse Sjunde AP-fonden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:280

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lars Afrell
(Finansdepartementet)