Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:308

Utkom från trycket den 3 juni 2008
utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1962:381) om allmän försäkring2) ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 e §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

Vid utgången av en period för vilken en försäkrad har fått vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska den sjukpenninggrundande inkomsten lägst motsvara den sjukpenninggrundande inkomst som den försäkrade skulle ha varit berättigad till omedelbart före en sådan period.

Bestämmelserna i första stycket gäller dock inte i de fall

  • sådana omständigheter som anges i 5 § första stycket b, d eller f har inträffat, eller

  • då den försäkrade omfattas av bestämmelserna i 5 § tredje stycket 1 eller 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:308

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)