Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:312

Utkom från trycket den 3 juni 2008
Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.;
utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.

  2) Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras för

  2)

  Senaste lydelse 2006:1472.

 1. inkomst som på grund av 3 kap. 913 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst eller kapital,

 2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbidrag,

 3. skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kronor per månad,

 4. ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat före år 1991, och

 5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:312

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)