Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:481

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:136, bet. 2007/08:SfU12, rskr. 2007/08:225.

2)

Lagen omtryckt 1993:357.

3) Försäkringskassan ska så snart det kan ske bestämma den ersättning som skall betalas ut.

3)

Senaste lydelse 2004:783.

Frågan om den försäkrade har ådragit sig en arbetsskada ska endast prövas i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag eller sjukpenning enligt 3 kap. 4 § första stycket 3 eller 10 a § första stycket 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring. Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § nämnda lag om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i fråga om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Beslut som meddelas enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av den myndighet som har att pröva beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:481

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)