Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:939

Utkom från trycket den 2 december 2008
utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1–4 och 6–13 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:939

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)