Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:965

Utkom från trycket den 2 december 2008
utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 3 och 6 a §§ samt rubriken närmast före 16 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61.

Överklagande och verkställighet av beslut

3 §

2) Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

2)

Senaste lydelse 2004:770.

  • ansökan enligt 2 kap. 3 §,

  • bistånd enligt 4 kap. 1 §,

  • vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,

  • förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,

  • medgivande enligt 6 kap. 6 §,

  • medgivande enligt 6 kap. 12 §,

  • återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,

  • samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller

  • avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

6 a §

3) En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

3)

Senaste lydelse 2006:495.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje stycket begärt att få senarelägga verkställandet.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:965

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)