Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1243

Utkom från trycket den 12 december 2008
utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3)

Senaste lydelse 2004:781. Ändringen innebär att första stycket upphävs.

Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller inte avvisningsbeslut som har meddelats av Försäkringskassan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1243

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)