Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:198

Utkom från trycket den 31 mars 2009
Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.;
utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184.

2) Reduceringsinkomsten utgörs av summan av

2)

Senaste lydelse 2007:653.

  • pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 2 §,

  • pension eller invaliditetsförmån som utges enligt utländsk lagstiftning,

  • inkomst av kapital enligt 12 § första stycket 3,

  • tillägg till den bidragsgrundande inkomsten enligt 16 och 17 §§,

  • 50 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som utgör arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229),

  • 50 procent av de delar av inkomster enligt 15 § 1 som, bortsett från att skatteplikt inte föreligger, är av motsvarande slag som arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen, och

  • 80 procent av övriga delar av den bidragsgrundande inkomsten, minskad med ett fribelopp enligt 19 §.

Vad som föreskrivs i 17 a § om beräkning av bidragsgrundande inkomst gäller också när reduceringsinkomsten beräknas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:198

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)