Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:454

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

27 §

2) Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av länsstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

2)

Senaste lydelse 2005:125.

  1. insatser för en enskild enligt 9 §,

  2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,

  3. återbetalning enligt 12 §,

  4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,

  5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,

  6. omhändertagande av personakt enligt 23 c §, eller

  7. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 23 b § gäller i tilllämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 711 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:454

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)