Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:549

Utkom från trycket den 2 juni 2009
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 10 § samt rubriken närmast före 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 2008/09:249.

Personer som vårdar eller stödjer närstående

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:549

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)