Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:549

Utkom från trycket den 2 juni 2009
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 10 § samt rubriken närmast före 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 2008/09:249.

Personer som vårdar eller stödjer närstående

10 §

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:549

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)