Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:598

Utkom från trycket den 9 juni 2009
utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 41 och 44 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259.

2) Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten, när nämnden har

2)

Senaste lydelse 2003:420.

  1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,

  2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,

  3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den unges vistelseort inte ska röjas,

  4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att gälla,

  5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller

  6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud.

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.

Rättens beslut enligt 8 § i fråga om förlängd ansökningstid och enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas.

Den som överträder ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud ska dömas till böter.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden eller Socialstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:598

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)