Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:726

Utkom från trycket den 30 juni 2009
utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272.

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:726

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)