Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:800

Utkom från trycket den 7 juli 2009
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 5, 11, 15, 18, 18 a, 38, 39, 44 och 47 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall2) ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av

11 § 2005:467

15 § 2005:467

18 § 2005:467

18 a § 2005:467

38 § 1994:96

39 § 2005:467

44 § 2005:467

47 § 2005:467.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:800

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)