Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:836

Utkom från trycket den 7 juli 2009
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 9 kap. 3 § samt 16 kap. 3 och 6 c §§ socialtjänstlagen (2001:453)2) ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av

16 kap. 3 § 2008:965

16 kap. 6 c § 2009:596.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:836

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)