Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:861

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 25 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) ska ha följande lydelse.

1 §

Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser

  1. barn och unga,

  2. äldre personer,

  3. personer med funktionsnedsättning,

  4. missbrukare, och

  5. personer som anges i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453).

2 §

Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:861

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)