Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:981

Utkom från trycket den 3 november 2009
utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 7 § och 5 kap. 8 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12.

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå

  1. vilka insatser som behövs,

  2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

  3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och

  4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:981

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)