Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten

Denna lag upphör enligt Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken att gälla den 1 januari 2011.

Utkom från trycket den 3 november 2009
utfärdad den 22 oktober 2009.

Från och med den 1 januari 2010 ska, om inte annat följer av 2 § eller annan författning, ärenden enligt följande författningar och bestämmelser handläggas av Pensionsmyndigheten i stället för Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten:

 1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring när det gäller ersättning vid dödsfall,

 2. lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd när det gäller ersättning vid dödsfall,

 3. lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän när det gäller ersättning vid dödsfall,

 4. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,

 5. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

 6. lagen (1998:702) om garantipension,

 7. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

 8. lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

 9. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. i den utsträckning som framgår av den lagen,

 10. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,

 11. lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,

 12. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,

 13. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,

 14. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring,

 15. det från och med den 1 januari 1981 upphävda 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring om frivillig pensionsförsäkring,

 16. lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, och

 17. den genom förordningen (1989:996) upphävda kungörelsen (1972:412) om sjömanspension.

Under åren 2010 och 2011 ska följande gälla. Pensionsmyndigheten ska, om beslut om återkrav enligt någon av de i 1 § angivna författningarna har fattats, överlämna ärendet till Försäkringskassan för vidare handläggning. Försäkringskassan ska besluta om de åtgärder som kan komma i fråga och som följer av bestämmelserna om återkrav, m.m. som Försäkringskassan har tillämpat före den 1 januari 2010. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten i de äldre bestämmelserna ska istället gälla Pensionsmyndigheten. Belopp som har återbetalats till Pensionsmyndigheten ska anses ha kommit in till Försäkringskassan samma dag som det kom in till Pensionsmyndigheten.

Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller annan författning i fråga om verksamhet rörande ärenden enligt 1 § ska efter utgången av år 2009 i stället tillämpas på Pensionsmyndigheten. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som enligt 2 § ska handläggas av Försäkringskassan.

Beslut i ärenden enligt 1 § som har fattats av Försäkringskassan eller Premiepensionsmyndigheten före den 1 januari 2010 gäller till den tidpunkt som anges i beslutet eller till dess Pensionsmyndigheten med stöd av lag eller annan författning beslutar annat. Detsamma gäller för sådana ärenden om beslutet har fattats av en allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket före utgången av år 2004.

Om inte annat följer av annan författning gäller följande. Om en ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift i ett ärende som enligt 1 § ska handläggas av Pensionsmyndigheten har lämnats till Försäkringskassan senast den 31 december 2010, ska den anses ha kommit in till Pensionsmyndigheten den dag som den kom in till Försäkringskassan. Detsamma ska gälla om en ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift ska lämnas till Försäkringskassan och den i stället har kommit in till Pensionsmyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:986

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.