Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:997

Utkom från trycket den 3 november 2009
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

8 §

2) Fördelningen av avgiften ska göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Återstoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

2)

Senaste lydelse 2004:839.

Regeringen ska för varje år fastställa andelarna efter förslag från Pensionsmyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:997

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)